Kết quả vòng 4 Giáp Cấp Liên Tái

0
6
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.

Bảng xếp hạng sau 4 vòng

Không có mô tả ảnh.
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Vòng 4 GCLT

Vòng 5 GCLT